Menu
Your Cart

Obchodné podmienky

1. Základné údaje

Dodávateľ:

ENERO s. r. o.

Cukrovarská 156, 92601 Sereď

IČO: 52896072


Zapísaný v obchodnom registri okresného súdu Trnava, vložka číslo:  46105/T

Email: [email protected]

Kontakt: +421 918181261

                +421 905893558


Bankové spojenie:

Kód banky (SWIFT / BIC): TRWIBEB1XXX

IBAN: BE36 9670 5020 9081

Majiteľ účtu: ENERO s. r. o.

Adresa banky: TransferWise Europe SA Avenue Marnix 13-17 1000 Brussels Belgium


Výdajné miesto tovaru: ENERO s. r. o., Cukrovarská 156, 92601 Sereď

 

Pracovná doba:

Pondelok     8:00 – 18:00

Utorok         8:00 – 18:00

Streda         8:00 – 18:00

Štvrtok        8:00 – 18:00

Piatok         8:00 – 18:00

Sobota        8:00 - 12:00


2. Objednávka tovaru
Zoznam tovaru na stránke je katalógom bežne dostupného tovaru. Dodávateľ nezaručuje okamžitý odber všetkých položiek tovaru. Dostupnosť tovaru bude vždy potvrdená na základe objednávky. Obvyklá doba naskladnenia a odoslania výrobku je 3-5 dní, výrobky z EU do 10 dní a výrobky doobjednávané z USA a Číny približne 20 dní. Tieto doby dodania sa môžu skrátiť alebo predĺžiť podľa aktuálnej situácie.

K objednaniu zákazník vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávka ďalej slúži k rezervácií tovaru.

Cena za dopravu a ďalšie prípadné poplatky, budú zákazníkovi odoslané emailom, spoločne z faktúrou na konečné odsúhlasenie a uhradenie.

Pokiaľ zákazník neprevezme nepoškodenú zásielku, ktorú si objednal je povinný zaplatiť dodávateľovi pokutu za náhradu škody 50 € (Päťdesiat /EUR), ktorá je vypočítaná z nákladov dodávateľa za dopravu. Pokuta za náhradu škody 50 € bude ďalej zákazníkovi účtovaná fakturačne. V prípade nesplatenia náhrady škody v dobe splatnosti bude pohľadávka bezodkladne postúpená advokátskej kancelárii.

Zrušenie objednávky
Zákazník aj dodávateľ môžu objednávku zrušiť bez udania dôvodu až do potvrdenia objednávky dodávateľom. Pokiaľ zruší objednávku dodávateľ, zvyčajne uvedie dôvod, prečo nie je možné objednávku potvrdiť. Zrušenie objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je možné len po predchádzajúcej dohode dodávateľa a zákazníka, za podmienok, ktoré si vzájomne dojednajú.

3. Dodacia doba
Objednaný tovar bude podľa dostupnosti a prevádzkových možností dodávateľa dodaný v čo najkratšom čase poštou alebo kuriérskou spoločnosťou, zvyčajne do 3-5 pracovných dní od pripísania peňažných prostriedkov na účet dodávateľa. V prípade, že sa tovar musí doobjednať od zahraničného dodávateľa, môže sa doba kvôli doprave a colným formalitám predĺžiť až o 20 dní. Zákazník je však o prípadnom predĺžení dodacej doby včas informovaný.

Spôsob dopravy
Dopravu na určenú adresu zabezpečuje dodávateľ. Náklady na dopravu tovaru sa líšia od druhu tovaru a hmotnosti. Cenu za dopravu oznámi dodávateľ zákazníkovi pri odsúhlasení objednávky.

Zákazník je povinný si pri prevzatí skontrolovať dodaný tovar či nie je poškodený, a či je celistvý. Pokiaľ dodanú zásielku prevezme bez výhrad a podpíše dodávateľovi preberací protokol je zákazník zodpovedný za všetky škody alebo necelistvosť zásielky sám.

Prevzatie tovaru
Odporúčame si tovar skontrolovať pri jeho prevzatí. Pri mechanickom poškodení tovaru, spíšte o tom záznam s doručovateľom a nechajte si ho potvrdiť. Na základe vyhotoveného záznamu, môže byť zákazníkovi poskytnutá zľava alebo dodaný nový tovar. Podpísaním prepravného listu doručovateľovi zákazník súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že dorazila mechanicky nepoškodená.

4. Osobný odber tovaru
Tovar je zákazníkovi rezervovaný u dodávateľa po dobu 7 pracovných dní od výzvy k odberu tovaru. Zákazník má právo si tovar u dodávateľa pred uzavretím kúpnej zmluvy prehliadnuť. V prípade osobného odberu tovaru u dodávateľa sa kúpna zmluva považuje za uzavretú až zaplatením celej kúpnej ceny a prevzatím tovaru zákazníkom.

5. Záručné podmienky a reklamácie
Záruka – všetky záručné reklamácie, kde sa závada prejaví do 30 dní od prevzatia tovaru, riešime výmenou tovaru za nový kus. Pokiaľ tovar nie je v daný moment na sklade, bude Vám v najkratšom možnom termíne objednaný alebo umožnený výber iného tovaru v rovnakej hodnote. Pre zrýchlené riešenie reklamácie výmenou za nový kus do 30 dní od zakúpenia, musí byť reklamovaný tovar vrátený kompletný (t. j. vrátane všetkého príslušenstva, manuálov, atď.) Garancia výmeny sa nevzťahuje na mechanické poškodenie.

Záručná doba a záručný list
Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru zákazníkom. Záručná doba je obvykle uvedená u každého tovaru v jeho popise. Pokiaľ nie je, vzťahuje sa na výrobok obvyklá dvojročná záruka. V prípade uvedenia dlhšej ako dvojročnej záruky znamená, že po uplynutí dvojročnej záručnej doby bude v prípade závady výrobok opravený alebo vymenený za iný, podľa rozhodnutia dodávateľa, nárok na vrátenie peňazí však už kupujúcemu nevzniká. Pokiaľ k danému výrobku existuje záručný list, bude vystavený v deň predaja tovaru. V prípade, že záručný list neexistuje, slúži ako záručný list daňový doklad.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho dielov) spôsobené používaním. Kratšia životnosť výrobku v takomto prípade sa nedá považovať za vadu a nie je možné ju ako takú reklamovať.

Zákazníkom, ktorí tovaru používajú na účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je záručná doba stanovená občianskym zákonníkom. V tomto prípade záručnú dobu stanovuje konkrétny dovozca tovaru do SR. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená iba pre spotrebiteľa, nie pre podnikateľa, ktorý tovar kupujú v rámci svojich podnikateľských aktivít.

Reklamácie
V prípade, že zákazník objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou samotného výrobku, ma v záručnej dobe právo na reklamáciu tovaru.

Postup reklamácie
Pokiaľ chce zákazník reklamovať tovar zakúpený v internetovom obchode, doporučujeme poslať email s predmetom „reklamácia“, kde uvedie typ výrobku, jeho výrobné číslo, číslo predajného dokladu a popis závady. Zákazníkovi následne zašleme informácie o ďalšom postupe, konkrétne adresu autorizovaného servisného strediska, ktoré je najbližšie k bydlisku zákazníka, či adresu, kam zákazník zašle reklamovaný tovar.

Je vhodné tovar poslať v originálnom obale alebo vyhovujúcemu prepravnému obalu, pretože dodávateľ neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru.

Vybavenie reklamácie
Dodávateľ či servisné stredisko posúdi oprávnenosť reklamácie vady na tovar a po posúdení vyrozumie zákazníka telefonicky alebo emailom o spôsobe vybavenia reklamácie. Následne bude zákazník vyzvaný k vyzdvihnutiu reklamovaného tovaru.

Doba na vybavenie reklamácie je podľa zákona 30 dní. Táto doba môže byť po dohode oboch strán predĺžená, najčastejšie na 60 dní, v prípade reklamácie tovaru pochádzajúcich zo štátov EU, USA alebo Číny.


Reklamačný protokol na stiahnutie nájdete tu: KLIKNITE SEM
Vyplnený reklamačný protokol nám zašlite na emailovú adresu: [email protected]


6. Odstúpenie od zmluvy
Zákazník ma právo od zmluvy odstúpiť v prípade, že dodávateľ nesplní zmluvné podmienky dodania.

V zmysle ustanovenia §12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji (zákon č. 109/2000 Z. z.) má odberateľ právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

Tovar však musí byť v originálnom obale a kompletný. V prípade záujmu o vrátenie tovaru ponúkneme k vráteniu čiastku zodpovedajúcu hodnote použitého tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Právo dodávateľa na odstúpenie
Dodávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť iba do okamihu odoslania tovaru, a to iba v prípade nedostupnosti tovaru alebo pri výraznej zmene ceny tovaru. Pred odstúpením je ale dodávateľ vždy povinný kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe.

Zákazník môže od zmluvy odstúpiť tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi, napr. elektronicky na emailovú adresu alebo písomne.

Pokiaľ zákazník tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť dodávateľovi, kde dodávateľ bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. Pre vrátenie plnej čiastky musí byť tovar zaslaný späť dodávateľovi v neporušenom stave, nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva a všetkých poskytnutých dokladov a originálneho obalu). Zákazník je povinný uhradiť cenu prepravy, v prípade, že využije ponuku "Doprava zdarma". Predajca si vyhradzuje právo zákazníkovi zaúčtovať náklady na prepravu až do výšky 50€. 


Formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete TU: KLIKNITE SEM
Vyplnený formulár nám zašlite na emailovú adresu [email protected], v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy.


7. Ochrana osobných údajov
Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
8. Orgán dozoru

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, so sídlom Pekárska 23, 917 01 Trnava 1.

9. Záverečné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi dodávateľom a zákazníkom. Dodávateľ si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť.

Súbory cookie
Používaním týchto stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.